Over ons

Wat bedoelen we met een ‘Duurzaam Noordenveld’?

Gemeente Noordenveld wil in 2040 klimaatneutraal zijn. Zodat we niet meer bijdragen aan klimaatverandering. We weten nu nog niet hoe de wereld er dan uit ziet. Wel weten we dat de klimaatvraagstukken die we nu al zien groot en ingewikkeld zijn. Het jaar 2040 is nog ver weg, toch is het belangrijk dat we nú al stappen zetten naar een Duurzaam Noordenveld. En moet iets veranderen zodat toekomstige generaties ook een fijn leven kunnen hebben.

Bij het woord ‘duurzaam’ denken we al snel aan windmolens, zonnepanelen en huizen isoleren. Maar duurzaamheid is veel meer dan duurzame energie. Anders omgaan met de natuur, grondstoffen en het gebruik ervan is belangrijk. En droge zomers en piekbuien vragen om een andere inrichting van de openbare ruimte.

Als gemeente spelen we een rol hierin. Hoe we ons bewegen van a naar b, kan dat duurzamer? En hoe doen we het als gemeente in onze eigen organisatie? Voorkomen we verspilling? Kunnen we meer hergebruiken? Een duurzaam Noordenveld beperkt zich niet tot de gemeentelijke organisatie. Het gaat om iedereen binnen onze gemeente. Iedereen kan iets doen voor een duurzaam Noordenveld.

Samen voor een duurzaam Noordenveld

Duurzaamheid is een onderwerp dat belangrijk is binnen gemeente Noordenveld. Met deze website willen wij inwoners en ondernemers in Noordenveld informeren en bij duurzaamheid betrekken. We willen hier lokale projecten, acties en nieuws over duurzaamheid onder de aandacht brengen. Laten zien wat er allemaal al gebeurt in onze gemeente. Duurzaamheid is een breed onderwerp, soms ongrijpbaar. We hopen het op deze manier concreter en duidelijker te maken. Hopelijk inspireren we jou om mee te doen!

Wat doe jij voor een duurzaam Noordenveld

Heb jij een vraag of wil je ons vertellen hoe jij bezig bent met duurzaamheid? Neem contact met ons Team Duurzaamheid op via duurzaam@noordenveld.nl. Misschien kan jouw verhaal dan op deze website staan als ervaringsverhaal.

Wat doen doen wij als gemeente voor een duurzaam Noordenveld

Als gemeente zijn we bezig met duurzaamheid binnen onze organisatie. Bij de Zelf Meedoen pagina’s lees je daarom behalve wat jezelf kunt doen, ook wat wij als gemeente doen. Verder:

  • We betrekken bij alle projecten rondom duurzaamheid de Adviesraad Duurzaamheid. De Adviesraad Duurzaamheid bestaat uit verschillende inwoners van onze gemeente. Zij geven het college van Noordenveld gevraagd en ongevraagd advies over onderwerpen rondom duurzaamheid. 
  • We zijn een Global Goals gemeente. Dit houdt in dat wij ons inzetten voor de duurzame ontwikkelingsdoelen, of Sustainable Development Goals (SDG’s). In 2015 zijn opgesteld door de Verenigde Naties. We zetten ons vooral in voor gelijkwaardigheid (toegankelijkheid) en duurzaamheid. Toegankelijkheid houdt in dat we ervoor willen zorgen dat iedereen mee kan doen. In het programma Duurzaam Noordenveld staat per thema vermeld aan welke SDG we met dit thema een bijdrage leveren.

Regionale Energie Strategie (RES) Drenthe

Nederland heeft als doelstelling om in 2030 49% minder CO2 uit te stoten dan in 1990. Door 30 regio’s zijn regionale energiestrategieën (RES) gemaakt. Daarin staat hoe regio’s meehelpen om de landelijke doelstelling te halen. RES-regio Drenthe is één van deze 30 regio’s. Hierin werken provincie Drenthe, de 12 Drentse gemeenten (waaronder Noordenveld), vier waterschappen en netbeheerders samen. In de Regionale Energiestrategie Drenthe 1.0 staat hoe wij er samen naar streven dat in 2030 een kwart van het energiegebruik in Drenthe opgewekt wordt door zonne- en windenergie.

Documenten en beleid rondom duurzaamheid

De gemeente heeft verschillende documenten en beleid die belangrijk zijn voor duurzaamheid. Deze staan hieronder. Klik op een document en de informatie en link naar het document komen tevoorschijn.

Programma Duurzaam Noordenveld

In het programma Duurzaam Noordenveld staat beschreven hoe we samen met inwoners en ondernemers toewerken naar een duurzaam Noordenveld. Het programma bestaat uit de onderdelen Toekomstbestendige leefomgeving, Duurzame mobiliteit, Duurzame energie, Afval en hergebruik, Participatie en communicatie.

Warmtevisie van Noordenveld

De Warmtevisie Noordenveld laat per wijk alternatieve manieren zien om warmte op te wekken. Draagvlak en betrokkenheid van inwoners heeft de warmtevisie gevormd en blijft belangrijk bij het vervolg ervan. De visie geeft inzicht in mogelijke alternatieven voor wijken in Noordenveld. De wijken waar we voor 2030 met de bewoners stappen willen zetten zijn de Energieke Wijken. Hier gaan we samen met de bewoners bezig met wijkuitvoeringsplannen.

Omgevingsvisie Noordenveld 2030

De Omgevingsvisie Noordenveld 2030 is een strategische visie voor de lange termijn voor de gehele fysieke leefomgeving: ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed. In de visie staat hoe de ideale leefomgeving er volgens de gemeente in 2030 uitziet en hoe we die willen bereiken.

Noordenveldse Kwaliteitsgids

De Noordenveldse Kwaliteitsgids is een aanvulling en uitwerking van de Omgevingsvisie Noordenveld 2030. Het beschrijft de karakteristieken binnen het grondgebied van Noordenveld. Per landschapstype en per kern zijn een aantal gidsprincipes geformuleerd. Deze geven aan hoe een initiatiefnemer bij ruimtelijke ontwikkelingen de aanwezige karakteristieken kan inpassen in zijn plan. Een voorbeeld van zo’n ruimtelijke ontwikkeling is een zonnepark.

Beleidskader Energieprojecten in het landschap

Noordenveld wil in 2040 klimaatneutraal zijn. Het opwekken van schone, hernieuwbare energie is daar onderdeel van. Om energieprojecten in ons landschap op een verantwoorde manier te realiseren, hebben wij spelregels opgesteld in dit beleidskader. Hiermee kunnen inwoners meebeslissen over en meeprofiteren van duurzame energieprojecten. Het kader is opgesteld samen met inwoners, de Natuur en Milieu Federatie Drenthe en Energiecoöperatie Noordseveld.

Actie- en uitvoeringsplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Als gemeente kopen we jaarlijks veel verschillende goederen en diensten in. Gemeente Noordenveld heeft samen met vele ministeries, provincies, waterschappen en andere gemeenten het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen ondertekend in 2016. Hiermee willen we de effectiviteit en impact van maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) vergroten.

Een belangrijke afspraak in het manifest is dat deelnemers een actieplan MVI opstellen. Wij hebben ervoor gekozen om jaarlijks de geleerde lessen van het afgelopen jaar en kansen voor het aankomende jaar op te stellen. Volgend jaar volgt op dit uitvoeringsplan een oplegger met de geleerde lessen uit 2021 en de kansen voor 2022 etc. Op deze manier blijft dit uitvoeringsplan altijd up-to-date. Maatschappelijk Verantwoord Inkopen zien wij als iets wat we blijven doen.