Resultaten Online Enquête duurzaamheid

Vanaf 16 augustus tot 1 oktober 2021 vroegen we inwoners van Noordenveld om hun mening te geven over duurzaamheid. Dit deden we met een online enquête. Veel mensen hebben de enquête ingevuld en ons verteld wat zij denken over duurzaamheid. Allemaal erg bedankt voor jullie deelname!

Waarom een enquête duurzaamheid

Wereldwijd merken steeds meer inwoners de effecten van klimaatverandering in hun dagelijks leven. Extreme regenval, overstromingen, droogte en bosbranden. Het aantal soorten dieren en planten, de biodiversiteit, gaat hard achteruit. Klimaatverandering is dagelijks zichtbaar in het nieuws. Om hier niet meer aan bij te dragen willen wij in 2040 klimaatneutraal zijn. Om erachter te komen hoe inwoners over duurzaamheid denken hebben we een online enquête opgesteld. De vragen gaan over de onderdelen uit het programma Duurzaam Noordenveld, en over duurzaamheid in de brede zin van het woord.

Programma Duurzaam Noordenveld

We hebben als gemeente een programma Duurzaam Noordenveld gemaakt. Dit programma geeft de verduurzaming van Noordenveld handen en voeten. We beginnen niet op nul: we hebben al veel goede dingen gedaan. Zowel binnen de gemeentelijke organisatie als binnen de gemeentegrenzen. Wat nog ontbrak was een programma dat sturing, richting, doelen en houvast geeft. Dit programma is opgedeeld in vijf onderdelen: Toekomstbestendige leefomgeving, Duurzame mobiliteit, Duurzame energie, Afval en hergebruik, Participatie en communicatie. Het programma wordt eind dit jaar besproken door de Gemeenteraad.

Wat doen we met de resultaten uit de enquête over duurzaamheid

De resultaten die we in dit bericht laten zien zijn verkort. Quotes die hier staan zijn samengevoegde quotes. We hebben zoveel antwoorden binnengekregen dat we ze niet allemaal apart kunnen tonen. Daarom laten we per vraag de hoofdlijn in de beantwoording zien. Alle reacties bewaren we, en gebruiken we bij het uitwerken van het programma.

In totaal hebben 253 mensen de enquête helemaal afgemaakt. Hiervan komen 247 mensen uit Noordenveld. De meeste deelnemers zijn tussen 65 en 70 jaar (101 personen). 30 deelnemers hebben aangegeven een afspraak met een Energiecoach te willen. Er wordt contact met hen opgenomen. Verder gaven 148 deelnemers aan dat zij uitgenodigd willen worden voor de eerstvolgende bijeenkomst over duurzaamheid. Dat gaan we doen. Ook het onderwerp voor die bijeenkomst halen we uit de beantwoording van deelnemers.

De antwoorden op de vragen hoe deelnemers het liefst geïnformeerd worden over duurzaamheid gebruiken we bij onze communicatie aanpak. Informeren via een website scoorde goed, dus dat gaan we doen via deze website!

Welke onderwerpen binnen duurzaamheid vinden deelnemers belangrijk?

De onderwerpen die we onderscheiden binnen de enquête duurzaamheid zijn: Groen en natuur, Inrichting openbare ruime, Schone energie, Isoleren, Energieverbruik verminderen, Schoon vervoer, Afval verminderen, Hergebruik materialen, Lokale producten, Subsidiemogelijkheden, Toekomstige generaties. Er was vervolgens ook de optie om de keuze toe te lichten en andere onderwerpen te noemen. De genoemde onderwerpen komen overeen met de onderdelen in het Programma Duurzaam Noordenveld én zie je ook terug op deze website.

De meeste deelnemers geven aan dat zij al deze onderwerpen belangrijk vinden. Geen enkel onderwerp scoort onder de 80% bij ‘wel belangrijk’. Deelnemers geven in de toelichting aan dat de onderwerpen niet los van elkaar gezien kunnen worden, dat ze elkaar beïnvloeden.

Deelnemers geven in de toelichtingen aan dat een verandering in gedrag en bewustzijn bij mensen nodig is. En dat dit vooral een taak van de gemeente is. De gemeente kan dit doen door het goede voorbeeld te geven en resultaten te laten zien. Deelnemers noemen ook vaak dat voorlichting over duurzaamheid belangrijk is. Ook zijn er andere geluiden in de toelichting, zoals ‘Inrichting openbare ruimte is belangrijk maar niet voor duurzaamheid’. en ‘De energietransitie en duurzaamheid hebben niets met elkaar te maken’..

Een groot deel van de deelnemers houdt zich zelf al bezig met ‘Het verminderen van energieverbruik’ (87,65%), ‘Schone energie’ (86,45%) en ‘Isoleren’ (83,67%).

Wat verwachten deelnemers van de gemeente?

De meeste deelnemers geven aan dat zij verwachten dat de gemeente verplicht, inspireert en faciliteert (127 personen). Ook alleen faciliteren scoort hoog (89 personen). In de toelichting en bij de optie ‘Anders, namelijk’ komt veel naar voren dat alleen verplichten niet de voorkeur heeft. Vooral omdat duurzaamheid als een gedeelde taak tussen overheid en inwoners gezien wordt. Verder wordt de optie ‘faciliteren en inspireren’ ook door meerdere deelnemers voorgesteld. Ze vinden dat deze twee elkaar goed aanvullen.

“Noordenveld lijkt op dit moment wel erg van onderaf te werken. Maar met alleen actieve burgers en losse acties gaan we de verandering niet behalen. Ik vind dat een gemeente verantwoordelijk is voor de regie ervan. En ook bedrijven moeten meegenomen worden!”

Waar denken deelnemers aan bij duurzaamheid?

“Een groene omgeving waarin wonen samengaat met natuur en dieren. Waar men rekening houdt met de natuur en waar biologische landbouw wordt gestimuleerd. Fijn dat de gemeente het maaibeleid in wijken heeft aangepast. Maar let op: er is ook slordig groen, zoals verwaarloosde stukken in woonwijken.”

“Zet in op een fietsvriendelijk centrum dat toegankelijk is voor iedereen. Wat stimuleert om de fiets te pakken. En openbaar vervoer alleen nog zonder fossiele brandstof. Maak het gratis voor ouderen en kinderen.”

“We zijn nu gewend aan veel verbruik, we kunnen ook weer wennen aan minder. Zet daar op in! Isoleer massaal huurwoningen en geef voorlichtingen aan mensen over energiezuinig gedrag.”

“We moeten kritischer consumeren: minder, duurzamer, groener. Belangrijker dan een snelle verandering is een evenwichtige en geleidelijke verandering in hoe wij leven.”

“Zorg dat er zonnepanelen liggen op alle daken, ook van gemeente en bedrijven. Ga er slim mee om en offer er geen natuur voor op, plaats ze bijv. boven parkeerplaatsen. Verder ben ik bang voor dwang om van het gas af te moeten.”

“Afval scheiden kan nog beter, bij de bron. Dan kan ook meer hergebruikt worden. Verbied gebruik van plastic als verpakking in winkels, laat supermarkten vooral lokale producten inkopen. Vergroot bewustwording bij mensen over afval en hergebruik. Laat als gemeente zien hoe je hergebruik inzet.”